Zinkgruvan re:think

Ett hållbart entreprenörsprogram för framtidens generation

Information om programmet

Världen förändras och blir alltmer komplex. Vi lever i en tid när utvecklingen går allt snabbare och det som anses vara sant och klokt idag kan anses vara något helt annat imorgon. Det är också tydligt att samhällsutvecklingen behöver ändra kurs för att människor ska kunna höja sin livskvalitet utan att vi överskrider planetens gränser. Kunskap, flexibilitet och förändringskraft är grundläggande för att vi tillsammans ska kunna nå de globala hållbarhetsmål som FN har enats om i Agenda 2030.

Entreprenörskapet blir oerhört viktigt i detta. I framtiden kommer allt fler människor att utvecklas och arbeta med sina egna idéer i vardagen. Vi behöver nya idéer och lösningar – det skapar möjligheter.

Nu startar Zinkgruvan Mining programmet re:think i nära samverkan med Alfred Nobel Science Park och Drivhuset, med särskilt fokus på de södra delarna av Örebro län. I det här programmet fokuserar vi på att hitta människor som vill utveckla hållbara idéer som kan skapa affärs- och samhällsnytta på kort och lång sikt. Programmet finansieras av Lundin Foundation, och är början på ett långsiktigt arbete i regionen.

Zinkgruvan re:think genomförs i fyra faser med start i mars 2019 och avslut i början av 2020. De olika faserna syftar till att på olika sätt stimulera och skapa goda förutsättningar för idéer och innovationer att växa fram och utvecklas.

Det övergripande syftet med programmet är att bidra till en stärkt och breddad ekonomisk utveckling i regionen, präglad av socialt och miljömässigt hållbara innovationer.

I fyra steg ska programmet fokusera på att öppna upp nya vägar till entreprenörskap och intraprenörskap. Det görs genom att stärka unga entreprenörer, bidra till positiva attityder till entreprenörskap och företagande, underlätta integration av nyanlända samt genom att öka kunskapen om de globala och lokala hållbarhetsutmaningarna.